บุคคลากร


นางละออง หาญยากรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร บุ้งจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนกฤต อินทร์พินิจ

พนักงานธุรการ ส 4

นายสมพิศ สมมูล

ช่างไฟฟ้า ช 4

นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวชนิษฐา สง่าวงษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางจามจุรี อินขำวงษ์

แม่บ้าน โทร.

นายธนู อินขำวงษ์

พนักงานทั่วไป

คุณลำเจียก ฟักทอง

พนักงานทั่วไป

นายชุมพร ระตะเจริญ

รปภ.

นายสมส่วน เพชรขุนทด

พนักงานขับรถยนต์

นายนนทิวรรษ วิมาเนย์

พนักงานขับรถ